Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300, D350
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300, D400
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300C, D400C và D500C
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng ép, khoan hạ cọc D500A, D600A

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D350A và D400A

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D400C
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.