Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Ngày 16/05/2023 tại tòa nhà Văn phòng Phan Vũ (A2 Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. HCM), Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm: Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp; Ông Akira Kurose - Thành viên HĐQT; Ông Trần Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc.

Ông Trần Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

Bà Nguyễn Tố Hà - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Ông Nguyễn Minh Chánh trình bày các Tờ trình tại Đại hội.

Ông Akira Kurose - Cổ đông đại diện cho Công ty Asia Pile Holdings phát biểu.

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kết quả được nhất trí thông qua gồm:

  1. Ông Phan Khắc Long
  2. Bà Vũ Thị Hiền
  3. Ông Akira Kurose
  4. Ông Đặng Kiện Hùng
  5. Ông Nguyễn Đức Dũng
  6. Ông Kazunori Okuyama
  7. Ông Đoàn Hùng Dũng

 Kết quả Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Đại hội nhất trí thông qua gồm:

  1. Bà Nguyễn Tố Hà
  2. Bà Hà Thị Mỹ Quyên
  3. Ông Yoshihito Yamamoto

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.