Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Qúy Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ trân trọng thông báo đến Qúy Cổ đông các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Qúy Cổ đông vui lòng truy cập link để xem nội dung chi tiết của tài liệu Đại hội:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

2. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

3. Báo cáo của TGĐ về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023: TẠI ĐÂY

4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023: TẠI ĐÂY

5. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023: TẠI ĐÂY

6. Tờ trình 01 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022: TẠI ĐÂY

7. Tờ trình 02 - Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: TẠI ĐÂY

8. Tờ trình 03 - Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023: TẠI ĐÂY

9. Tờ trình 04 - Thông qua chi phí HĐ và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và ngân sách HĐ năm 2023: TẠI ĐÂY

10. Tờ trình 05 - Thông qua uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023: TẠI ĐÂY

11. Tờ trình 06 - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ: TẠI ĐÂY

12. Tờ trình 07 - Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT: TẠI ĐÂY

13. Tờ trình 08 - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát: TẠI ĐÂY

14. Tờ trình 09 - Thông qua Kế hoạch chuyển đổi trái Phiếu: TẠI ĐÂY

15. Tờ trình 10  - Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: TẠI ĐÂY

16. Tờ trình 11 - Thông qua mục tiêu và kế hoạch đầu tư: TẠI ĐÂY

17. Quy chế bầu cử HQT & BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023: TẠI ĐÂY 

18. Danh sách ứng viên đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 - 2028: TẠI ĐÂY

19. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY 

20. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.