Sản phẩm sử dụng: Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước. 

Trị giá: 204.679.341.300 VNĐ

Sản phẩm sử dụng: Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước. 

Trị giá: 50.000.000.000 VNĐ

Sản phẩm sử dụng: Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước.

Trị giá: 50.000.000.000 VNĐ

Sản phẩm sử dụng: Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước, Ống bê tông thoát nước. 

Trị giá: 50.000.000.000 VNĐ

Sản phẩm sử dụng: Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước, Cọc cừ vuông.  

Trị giá: 50.000.000.000 VNĐ
Sản phẩm sử dụng: Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước.
Trị giá: 50.000.000.000 VNĐ
Phan vu Group

Address: No. A2, Truong Son Street, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Email: phanvu@phanvu.com - Phone: (848) 22200884-6 - Fax: (848) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.